Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Upravené
28. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júna 2021