Návrh VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Rimavská Baňa

Zverejnené
24. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2022 − 19. decembra 2022
Kategória

Prílohy