Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu doplneného a opraveného  dokumentu ochrany prírody a krajiny –  Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Rimavská Sobota verejnou vyhláškou