Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Zverejnené
24. augusta 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. augusta 2023 − 7. septembra 2023
Kategória

Stavebné konanie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní na cestnú stavbu ,,Rekonštrukcia chodníka v obci Rimavská Baňa“ na pozemku – líniová stavba, v zastavanom území obce Rimavská Baňa, v katastrálnom území Rimavská Baňa. Trasa chodníka začína od križovatky na obec Kokava nad Rimavicou a parcele č. EKN 2043/1 a končí na parcele č. CKN 2010/63 smerom na obec Rimavské Zalužany. Celková dĺžka chodníka bude  370,00m.

Prílohy