Preskočiť na obsah

Zámer navrhovanej činnosti „Adaptácia ťažby s cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja“ – OZNÁMENIE O DORUČENÍ ZÁMERU

Zverejnené
3. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. novembra 2023 − 23. novembra 2023
Kategória

Obec Rimavská Baňa ako dotknutá obec informuje verejnosť podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov, že do zámeru navrhovanej činnosti

navrhovateľa KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. Sídlo Nerestnícka cesta 3, 960 01 Zvolen IČO 31559123 „Adaptácia ťažby s cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja“

je možné nahliadnuť

na Obecnom úrade v Rimavskej Bani, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa v čase úradných hodín

alebo na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacia-tazby-s-cielom-zabezpecenia-trvalo-udrzatelneho-rozvoja

v lehote 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení t.j. do 23.11.2023.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k zámeru príslušného orgánu doručiť v lehote do 21 dní od jeho zverejnenia na

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota a v elektronickej forme na email: Jana.Alcnauerová@minv.sk

Prílohy