Preskočiť na obsah

Evidencia obyvateľstva

Na úseku evidencie obyvateľstva a budov plní obec hlavne tieto úlohy:
a) vykonáva a vedie

 • evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území obce,
 • priebežnú aktualizáciu všetkých zmien nasledovných osobných údajov týkajúcich sa občanov obce (zmeny stavu, zmeny priezviska, zmeny trvalých a prechodných pobytov v rámci obce, zrušenie trvalého pobytu občanov, prihlasovanie do evidencie novonarodených občanov, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR),
 • evidencia ulíc a budov v obci (obytné domy. rodinné domy, ostatné budovy, garáže, rekreačné chatky, záhradkárske chatky),
 • agendu rybárskych lístkov

b) vydáva

 • doklady na vybavenie občianskeho preukazu a jeho zmenu,
 • potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov,
 • voľby do orgánov samosprávy obce (volebné komisie),
 • voličské preukazy,
 • súpisné a orientačné čísla na budovy,
 • rybárske lístky
 • voľby do orgánov samosprávy obce (volebné komisie), zabezpečuje vystavenie a aktualizáciu zoznamov voličov,

d) spracúva podklady a pripravuje rozhodnutie o určení súpisného čísla k zápisu budov do katastra nehnuteľností,
e) pripravuje podklady k voľbám a k sčítaniu obyvateľstva, domov a bytov.