Preskočiť na obsah

Informácie pre cudzincov

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

  • rodný list,
  • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva*,
  • doklad o štátnom občianstve*,
  • doklad o pobyte*,
  • potvrdenie o osobnom stave*,
  • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca, doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Doklady označené hviezdičkou nesmú byť staršie ako šesť mesiacov.