Preskočiť na obsah

Meno a priezvisko dieťaťa

Meno

Meno alebo mená dieťaťa sa zapisujú podľa súhlasného vyhlásenia rodičov. Ak nie je vyhlásenie rodičov súhlasné, matrikár to vyznačí a neodkladne oznámi príslušnému súdu. Oznámenie súdu sa urobí aj v prípade, ak nie je známy ani jeden rodič dieťaťa. Zapísať sa môžu najviac tri mená, a to aj cudzojazyčné. Pri zápise cudzojazyčného mena sú rodičia povinní poskytnúť matričnému úradu súčinnosť.

Priezvisko

Ak majú rodičia spoločné priezvisko, priezvisko dieťaťa sa zapisuje podľa priezviska rodičov.

Ak majú rodičia, ktorí sú manželmi, rôzne priezviská, zapisuje sa priezvisko, na ktorom sa rodičia dohodli pri uzavretí manželstva.

Ak ide o nezosobášených rodičov, priezvisko dieťaťa sa zapisuje podľa dohody rodičov. Ak sa rodičia v čase zápisu nedohodli o priezvisku dieťaťa, zapíše matrikár priezvisko matky a urobí oznámenie súdu. Zmena takto zapísaného priezviska dieťaťa sa vyznačí, ak sa rodičia dohodli o priezvisku dieťaťa ešte pred právoplatnosťou súdneho rozhodnutia o určení priezviska dieťaťa alebo ak tak rozhodol súd v prípade nezhody rodičov.

Ak otec dieťaťa nie je známy, zapisuje sa priezvisko matky, ktoré má v čase narodenia dieťaťa.

Predchádzajúce vety sa nepoužijú, ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu a nadobúda priezvisko v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou; túto skutočnosť rodičia preukážu písomným potvrdením vydaným orgánom príslušného štátu.

 Ak nie je známy ani jeden z rodičov, zapisuje sa priezvisko, ktoré určí súd.

Tvar priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania sa zapisuje na základe osobitnej  žiadosti, ktorá sa zakladá do zbierky listín.

Pri zápise novorodenca do matriky (knihy narodení) sa vyhotovuje zároveň aj prvý rodný list.

Potrebné doklady pri podaní:

 • dieťa narodené v platnom manželstve:
 1. preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad) rodičov a
 2. sobášny list,
 • dieťa narodené slobodnej matke:
 1. preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad),
 • dieťa narodené rozvedenej matke:
 1. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a
 2. preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad),
 • dieťa narodené vdove:
 1. úmrtný list zosnulého manžela a
 2. preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad).