Preskočiť na obsah

Pridelenie čísla

Obec určuje stavbám súpisné a orientačné číslo.

  • Tabuľku so súpisným číslom: obstaráva na vlastné náklady obec.
  • Tabuľku s orientačným číslom: obstaráva na vlastné náklady žiadateľ. Žiadateľ zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom na budove (stavbe).

ROZHODNUTIE O URČENÍ, ZMENE ALEBO ZRUŠENÍ SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

Obec Rimavská Baňa v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení starostkou obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:

  • k určeniu súpisného a orientačného čísla: Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla – k vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné podať Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na obecnom úrade
  • k zrušeniu súpisného a orientačného čísla: Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla – k vydaniu tohto rozhodnutia je potrebné vypísať Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na obecnom úrade

POTREBNÉ DOKLADY:

  • žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo)
  • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby, alebo čestné prehlásenie, ak budovy bola postavené pred rokom 1976 a teda nebola kolaudovaná
  • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva) – nie starší ako 3 mesiace s 8 € kolkom z katastra nehnuteľnosti
  • geometrický plán /zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia/, ak došlo k zmene parcelného čísla pozemku, na ktorom s nachádza stavba (budova)

Potrebné doklady:
Pre novostavby a stavby postavené po 1.10.1976 k vydaniu listiny o určení súpisného čísla je potrebné predložiť:
– žiadosť o určenie súpisného čísla
– právoplatné kolaudačné rozhodnutie
– list vlastníctva k pozemku.
Na stiahnutie: tlačivo – žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

Pre stavby postavené pred 1.10.1976 k vydaniu oznámenia o určení súpisného čísla je potrebné predložiť
– žiadosť o určenie súpisného čísla (viď. tlačivo na stiahnutie hore)
– užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
– kópiu katastrálnej mapy
– čestné vyhlásenie overené notárskym úradom alebo matrikou – ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ
predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba
postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané.

Na stiahnutie: tlačivo – čestné vyhlásenie