Preskočiť na obsah

Svadba

So svadbou sú spojené aj formálne náležitosti

Do knihy manželstiev sa zapisuje:

  • deň, mesiac a rok uzavretia manželstva, a ak sa manželstvo uzavrelo mimo sídla matričného úradu, miesto uzavretia manželstva,
  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo (ďalej len „manželia“),
  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov,
  • dohoda manželov o priezvisku,
  • dohoda o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezvisko sa uvedie v mužskom aj ženskom tvare,
  • štátne občianstvo manželov,
  • mená, priezviská a rodné čísla svedkov,
  • deň, mesiac a rok zápisu.

Praktická rada: Dohoda snúbencov o ich spoločnom priezvisku sa zapisuje v mužskom aj ženskom tvare, prípadne bez koncovky slovenského prechyľovania – v praxi to znamená, že žena môže na základe takejto dohody používať priezvisko v mužskom rode.

Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev – v tomto prípade sa teda nevyžaduje dohoda snúbencov.