Preskočiť na obsah

Výrub stromov

Dňom 1. januára 2002, s výnimkou vybraných ustanovení, nadobudol účinnosť zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.  Podľa ustanovenia § 2 písm. f) na obe prešli aj pôsobnosti na úseku ochrany prírody. V súvislosti so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ide o výkon štátnej správy vo veciach ochrany drevín.

Prehľad právnych predpisov k ochrane drevín

 • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny

Na úseku ochrany prírody prešli na obce tieto pôsobnosti:

 • vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín
 • ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní
 • prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, ale značnej škody na majetku
 • zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby

V rozsahu delegovaných pôsobností má obec nasledovnú pôsobnosť:

 • vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín rozsahu zákonom o ochrane prírody,môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2,
 • dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. m),
 • dáva súhlas podľa § 12 písm. c) a § 47 ods. 3,
 • prijíma oznámenia podľa § 47 ods. 6 a 7,
 • koná podľa § 47 ods. 7,
 • vyznačuje dreviny určené  na výrub podľa § 47 ods. 8,
 • v súhlase na výrub dreviny ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1,
 • obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,
 •  vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu  ustanovenom zákonom o ochrane prírody,
 • plní ďalšie úlohy podľa  § 47, § 48 ods. 3 a § 59,môže vydať  všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov