Preskočiť na obsah

Daň z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2023 a miestny poplatok za komunálne odpady

Zverejnené 18.1.2023.

Kategória

Vážení občania, ak ste v roku 2022 nadobudli nehnuteľnosť máte povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade v termíne do 31.1.2023.

Obecný úrad Rimavská Baňa touto cestou 

V Y Z Ý V A

na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2023, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2023 na Obecnom úrade v Rimavskej Bani.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré v roku 2022 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. januáru 2023 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2022 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby…).

Ak  v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve  alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť. Platné VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľnosti na území obce nájdete na webovom sídle obce

https://obecrimavskabana.sk/wp-content/uploads/dokumenty/vzn/VZN_danznehnutelnosti_final.pdf

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2022 nenastali. Daň na rok 2023 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

Občania obce Rimavská Baňa, ktorí chcú požiadať o zníženie sadzby poplatku alebo odpustenie miestneho poplatku za tuhý komunálny odpad, môžu tak urobiť na Obecnom úrade v Rimavskej Bani do 3. marca 2023. Sadzba miestneho poplatku za tuhý komunálny odpad je 20 Eur za osobu/rok).

Platné VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nájdete na webovom sídle obce

https://obecrimavskabana.sk/wp-content/uploads/dokumenty/vzn/VZN_miestnypoplatok_final-1.pdf