Preskočiť na obsah

Komunitné centrum v Rimavskej Bani má za sebou prvý rok fungovania

Zverejnené 13.10.2021.

Kategória

Vzniku Komunitného centra Rimavská Baňa predchádzali dve zásadné skutočnosti. Mali sme v obci objekt „bývalého“ zdravotného strediska, ktorého priestory boli využité len pediatrom a z dôvodu zlého technického stavu, bol hlavne v zimnom období problém objekt vykurovať.
Druhou skutočnosťou bolo, že pri spracovaní Komunitného plánu sociálnych služieb sme si uvedomili, že je potrebné zlepšenie sociálnych služieb v obci. Po období identifikovania sociálnych problémov v obci by bolo jednoduchšou cestou (aspoň z môjho pohľadu) zmobilizovať mimovládnu organizáciu, alebo poskytovateľa sociálnej služby a byť len nápomocní. Touto cestou sa však nemohli vybrať. Dôvod je veľmi prozaický, nemali sme koho osloviť.

V spomínanom Komunitnom pláne sme ako silnú stránku vnímali prístup miestnej samosprávy a slabú stránku nedostatočný „(slovom žiadny)“ počet zariadení sociálnych služieb v obci. Súčasne ohrozením bolo zlyhávanie osobnej zodpovednosti za vlastný život a absencia aktívneho prístupu k riešeniu vlastnej životnej situácie spolu s nevhodným trávením voľného času detí zo sociálne slabšieho prostredia, nízka finančná gramotnosť u občanov zo sociálnej slabšieho prostredia, nedostatočná starostlivosť o deti v rodinách zo sociálne slabšieho prostredia a záškoláctvo (vzrastal počet občanov, ktorým bola obec osobitným príjemcom prídavku na dieťa). Toto bola situácia, ktorú sme sa rozhodli riešiť vybudovaním priestoru, vybudovaním Komunitného centra s kumuláciou využiteľnosti spoločného priestoru viacerými cieľovými skupinami – vzájomné pomáhanie.

Súčasne sme sa rozhodli budovu rozdeliť na dva nezávislé priestory, komunitné centrum a zdravotné stredisko. Priestor komunitného centra sme rekonštruovali z nenávratného finančného príspevku plus spolufinancovania obce, ale priestor zdravotného strediska bol celý financovaný z prostriedkov rozpočtu obce a úverových zdrojov. Rok 2019 bol veľmi náročný. Rekonštrukciu sa nám podarilo ukončiť, 25. október 2019 bol pre nás slávnostným dňom, kedy nám budovu odovzdali. Po kolaudačnom konaní a registrácii sociálnej služby prišla náročná doba zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku. Z tohto dôvodu sme prevádzkovali sociálnu službu v neúplnej zostave pracovníkov, hoci práve v dobe prvej vlny korony, by nám boli pracovníci veľmi potrební a komunite veľmi prospešní.

Dnes je už všetko inak. V komunitnom centre pracujú 3 pracovníčky a majú za sebou prvý rok spoločnej práce, budovania dôvery, nastavovania aktivít. Viem, že všetky tri prišli s úmyslom pomôcť. Moje, naše očakávania sú pozitívna zmena a posilnenie sociálnej súdržnosti v Rimavskej Bani. Ich zhodnotenie prvého roku je v nižšie uvedenom texte slovom odbornej garantky.
Mgr. Elena Polóniová, starostka obce Rimavská Baňa

Komunitné centrum – správa k 1. roku fungovania

     Obec Rimavská Baňa je zriaďovateľom Komunitného centra, ktoré  má za sebou prvý rok fungovania.  Komunitné centrum sa nachádza v zrekonštruovanej budove na Železničnej ulici. Je to  spoločný priestor pre všetkých obyvateľov, slúži v prospech celej komunity a všetci sú tu vítaní.

V komunitnom centre vykonávame aktivity a poskytujeme sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a to najmä pre občanov v nepriaznivej  sociálnej situácii ako aj ostatných.    Prvý rok fungovania nebol jednoduchý ale  plný výziev a zároveň bol poučný. Na začiatku sa pracovníčky zoznamovali s prostredím, podmienkami fungovania a s metodikou projektu vďaka ktorému fungujeme.  Zabezpečilo sa spropagovanie, publicita KC, distribúcia  informácií. Činnosť pracovníkov je náročná na trpezlivosť a empatiu pretože výsledky práce sa často ukazujú s odstupom času a hodnotenie verejnosti vychádza z nastavených postojov.

      Našu rozbiehajúcu sa činnosť po pár mesiacoch pribrzdila zhoršujúca sa epidemiologická situácia.Od decembra 2020 do mája 2021 vzhľadom na pandemickú situáciu nebolo možné organizovať žiadne skupinové aktivity. V komunitnom centre sme sa v tomto čase sústredili na poskytovanie základného  individuálneho sociálneho poradenstva, poskytovali sme pomoc  pri vybavovaní úradných záležitostí a pomoc pri administratívnych úkonoch a činnostiach ktoré sa priamo dotýkali Covid 19 . Poskytovali sme informácie ohľadom opatrení, boli sme vždy nápomocné obci pri testovaní antigénovými COVID 19 testami.

     V spolupráci s obcou a vďaka Potravinovej banke Slovenska sme opakovane distribuovali potravinovú pomoc rodinám v hmotnej núdzi aj rodinám  v karanténe. Vďaka dobrovoľným darcom sa pomohlo mnohým rodinám vďaka sprostredkovaniu hmotnej pomoci vo forme  oblečenia.

     Nadviazali sme spoluprácu s miestnou základnou školou a boli nápomocné pri realizácii dištančného vzdelávania detí. Deťom poskytujeme  pomoc  pri príprave  na školské vyučovanie a pomoc s domácimi úlohami. Komunitné centrum  ponúka priestor na záujmovú činnosť,  aj preventívne besedy s deťmi a mládežou, ktorých cieľom je napr. zvyšovanie finančnej gramotnosti, či predchádzanie sociálne-patologickým  javov.

    V lete pracovníčky KC  rady pomohli s realizáciou  letného zotavovacieho pobytového tábora O prírode v prírode, ktorého sa zúčastnilo 20 detí. Deti mali možnosť navštíviť koníky v Rimavskom Brezove, navštívili kostol v obci.

     Sme vďační, že bol v  areály KC inštalovaný exteriérový stôl na stolný tenis a trampolína. Deti  tu majú možnosť zmysluplne tráviť čas pri rôznych aktivitách / skákanie na trampolíne, hranie pingpongu, hranie loptových a spoločenských hier… /

    Pracovníčky  KC sa spolu s deťmi starajú o Ružovú záhradu,  ktorá vznikla v rámci projektu v spolupráci so základnou školou.

     V komunitnom centre bol vytvorený priestor pre klientov so zdravotným hendikepom a rodine  zdravotne znevýhodneného dieťaťa sa snažíme pomáhať s  integráciou do spoločnosti.

Budeme rady, keď si tu nájdu priestor aj tí, čo ešte v našom komunitnom centre neboli. Všetci sú vítaní!

Mgr. Katarína Turisová