Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Rimavská Baňa.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L… Čítať viac

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie Rekonštrukcia evanjelickej fary v Rimavskej Bani

Obec Rimavská Baňa spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Rekonštrukcia evanjelickej fary v Rimavskej Bani pre účely vybudovania infocentra v spolupráci s dodávateľom fi Proart ateliér Levice so spracovateľským kolektívom Ing. Zsolta Pappa, evanjelickou farárkou  cirkevného sboru ECAV na Slovensku Jankou Mihálikovou a s finančnou podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer je o krok bližšie k možnosti prispieť k atraktívnosti nášho regionu pre… Čítať viac

Dobrovoľná vojenská príprava

Okresný úrad Banská Bystrica odbor obrany štátu bol zo strany OSSR požiadaný o pomoc pri propagácii kampane MO SR o DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVE. Je to jednorazový výcvik, ktorý je finančne odmenený a žiadne ďalšie záväzky voči ozbrojeným silám Ti z neho neplynú. DVP je činnosť, ktorou sa občan Slovenskej republiky  pripravuje na obranu štátu a získava základné vedomosti… Čítať viac

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani znamuje rodičom detí predškolského veku, že v dňoch od 2.5.2022 do 13.5.2022 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023.

Tento víkend (od 22.4. do 25.4.2022) je možnosť sa zbaviť zeleného odpadu

Obec Rimavská Baňa oznamuje občanom, že v čase od 22.4.2022 do 25.4.2022 bude na parkovisku pri fare pristavený veľkoobjemný kontajner na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (zelený bioodpad ako sú konáre, tráva a lístie). Po tomto termíne bude odpad zlikvidovaný a ďalšie skládky nebudú povolené. Upozorňujeme občanov, aby do neho nevkladaný iný odpad.

Miestna občianska poriadková služba v obci Rimavská Baňa III. etapa

Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 8.7.2015 v znení neskorších dodatkov, na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozhodol… Čítať viac

Oznámenie fi Profidomov.sk v poštových schránkach

Obec Rimavská Baňa oznamuje, že kontrola komínov súkromnou službou (leták, ktorí fi Profidomov.sk) rozniesla do poštových schránok nie je povinná. Táto aktivita súkromnej firmy nebola konzultovaná s obecný úradom a vo viacerých doposiaľ oznámených prípadoch občania našej obce získali dojem, že sa jedná o povinnú kontrolu a čistenie komínov. V zmysle citovanej vyhlášky v letáku sa… Čítať viac

Slovenská poľovnícka komora vytvorila infografiku s prosbou voľne žijúcej zveri

Jar je obdobím, kedy zver načerpáva silu a zároveň privádza na svet mláďatá. V posledných dvoch rokoch v prírode zaznamenávame zvýšený pohyb turistov, cyklistov, psíčkarov, či motorkárov a to so sebou prináša aj negatívne dôsledky. Aj z tohto dôvodu Slovenská poľovnícka komora vytvorila infografiku s prosbou voľne žijúcej zveri, aby tak ľuďom pripomenula, komu príroda… Čítať viac

Podpora projektu pre zvyšovanie kvality terénnych služieb v našej obci

Dňa 4.3.2022 podporila Miestna akčná skupina MALOHONT prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu špecifický cieľ Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach projekt Obce Rimavská Baňa „Osobný automobil pre zvyšovanie kvality terénnych služieb v obci Rimavská Baňa“ sumou 25 935 Eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú 27 300… Čítať viac

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje občanov na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov …

Vážení spoluobčania ! Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne škody, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Je to obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce si niektorí občania uľahčujú  tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú… Čítať viac

Informácie k možnosti rozvozu liekov

Občianske združenie Help Service ponúka bezplatnú službu rozvozu predpísaných liekov. Leták k uvedenej službe budete mať budúci týždeň vo svojich poštových schránkach. Postup je taký, že občianske združenie môžete kontaktovať na tel. č. 0910 444 101 s Vašou požiadavkou priniesť lieky. Pri prvom kontakte bude s Vami spísaná zmluva s možnosťou okamžitej výpovede, ktorá sa… Čítať viac